Op deze pagina vindt u de Algemene Voorwaarden van toepassing op een lidmaatschap
bij Liza Non Stop en de aanvullende voorwaarden voor onze verschillende overeenkomsten.
Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten via mail of privé app.

Liza Non Stop is gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70604576.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LIZA NON STOP

 

a. Deze Algemene Voorwaarden Liza Non Stop zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds   een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een intensieve conditietraining aangeboden en/of verzorgd   door Liza Non Stop.

b. Deze Algemene Voorwaarden Liza Non Stop zijn van toepassing op een Abonnement  die/dat een Deelnemer   recht geeft op deelname aan een conditietraining.

c. Door aanschaf van een Abonnement en deelname aan een conditietraining verklaart de Deelnemer zich   akkoord met deze Algemene Voorwaarden Liza Non Stop.

d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Liza Non Stop geheel of   gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

e. Liza Non Stop kan deze Algemene Voorwaarden Liza Non Stop van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is   altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Liza Non Stop. Op verzoek wordt een   exemplaar van de Algemene Voorwaarden Liza Non Stop verstrekt.

 

2. Aanmelding, inschrijving

 

a. Aanmelding voor een intakegesprek voeding advies/de conditietraining vindt plaats door inschrijving via de   website van Liza Non Stop.

 b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving of via de website.

c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Liza Non Stop.

d. De 'directie' van Liza Non Stop is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun Abonnement(en) op te   zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd.

 

 3. Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

 

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er wordt, als er voor de 1ste van de maand, een maand opzegtermijn toegepast. Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.

b, Bij het aangaan van een lidmaatschap dien je de eerste 2 maanden uit, daarna kun je maandelijks opzeggen.

c. Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beëindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het   geval van langdurige afwezigheid en/of blessures is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg     bespreekbaar.

d. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via een automatische betalingsverzoek.

e. Lidmaatschap wordt aangegaan vanaf het moment wanneer de eerste betaling betaalt is.

f. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.

g. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand. Nadat het lidmaatschap is           beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind.

h. Een opzegging dient schriftelijk/persoonlijk bij Liza Non Stop te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een       email( liza@lizanonstop.nl ). Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Liza       Non Stop. 

i. Liza Non Stop behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste een maand voordat        de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

 

 4.Training Ziekte/blessure

 

a. In geval van ziekte of een blessure of ander letsel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is     kan na toestemming van Liza Non Stop het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met   terugwerkende kracht.(zie 3b)

b. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

 

5 Openingstijden

 

a. Liza Non Stop behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. 

B.Op officiële en erkende feestdagen(Pasen, Bevrijdingsdag, Pinkster,Hemelvaart, Harddraverij ( dag na draverij )   is Liza Non Stop gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie 'te sluiten'.

 

 6. Programma, Risico/ aansprakelijkheid

 

a. Op Liza Non Stop rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed     mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het   intensieve  karakter van trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer   ligt er de  verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur .   Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.

b. Liza Non Stop  is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen   tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.

c. Liza Non Stop is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te   geven.

d. Liza Non Stop is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak   ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

e. Liza Non Stop geeft geen garanties op beoogde doelen en is hiervoor niet aansprakelijk.

f. Liza Non Stop is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade   te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of   geestelijke gesteldheid van de deelnemer.

g. Liza Non Stop is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove   schuld.

h. De training gaat door vanaf 5 deelnemers.

 

7. Afwezigheid.

 

a. Liza Non Stop zal er alles aan doen om, tijdens haar/zijn vakantie/ziekte, een vervanger(ster) te vinden.

b. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan de afwezigheid van de trainers.

c. Liza Non Stop zal het verlof ver van te voren aangeven.

d. VAKANTIES LIZA NON STOP ZIJN IN DE WEKEN VAN PINKSTEREN,DRAVERIJ(VOOR OF NA) EN 2/3 WEKEN VAN DE   KERSTVAKANTIE. ER WORDT, VIA DE APP, MELDING GEMAAKT WANNEER PRECIES DE DATUMS ZIJN VAN DE VAKANTIES.

 

8. Algemene voorwaarden

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Liza Non Stop geldt het Nederlands Recht.

b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Liza Non Stop akkoord met de inhoud en strekking van de   algemene voorwaarden.